menu

Historia Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica

2015-09-05 11:29:09 (ost. akt: 2017-11-20 05:34:33)

… 22 września 1947 roku
rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Średnia Zawodowa w Szczytnie. Naukę w szkole podjęło 77 uczniów. Mieli od 15 do 18 lat i pracowali jako praktykanci u rzemieślników albo w gospodarstwach domowych. Niektórzy z nich nie byli zatrudnieni zawodowo. Uczyli się w dwóch klasach: wstępnej i pierwszej zawodowej. Do wstępnej przyjęto młodzież, która nie ukończyła 7 oddziałów szkoły powszechnej. W pierwszym roku nauki realizowała program szkoły podstawowej i przygotowywała się do klasy pierwszej zawodowej. W klasie pierwszej znaleźli się absolwenci szkoły powszechnej. W szkole zatrudnionych było dwóch etatowych nauczycieli: Jan Popowicz i Eugeniusz Stiller i dwóch dochodzących – ks. Władysław Łaniewski i Zenon Manicki. Zajęcia odbywały się po południu, w dwóch salach niskiego parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczytnie.

pierwszy plakat ogłaszający nabór do Szkoły Zawodowej, późniejszego ZS 1
...wrzesień 1949 roku
Liceum Mazursko-Warmińskie przekazuje szkole budynek po byłej kuźni i warsztacie ślusarskim na szkolne warsztaty dla działu metalowego.
Z „Tygodniowego Rozkładu Lekcyjnego, Zajęć Warsztatowych oraz Dodatkowych,obowiązującego od dnia 7 stycznia 1952 roku” dowiadujemy się, że w szkole uczy się 312uczniów w 6 oddziałach: w czterech klasach ślusarsko-mechanicznych: I, II „a”, II „b”, III „a”, jednej administracyjno- handlowej: III „b”, jednej krawieckiej:III „c”. Zajęcia odbywają się sześć dni w tygodni od godz. 8.00 do 15.20. Klasy ślusarsko-maszynowe i krawiecka mają trzy dni zajęć lekcyjnych i trzy dni praktycznej nauki zawodu. Zajęcia warsztatowe trwają od godz.7.00 do 15.00. Klasa III „G” zawodu uczy się tylko raz w tygodniu, w sobotę. W szkole pracuje 15 nauczycieli. Ponadto, przyznany przez władze miasta budżet pozwolił pokryć najpotrzebniejsze wydatki i zatrudnić sekretarkę, księgową i dwie sprzątaczki.
Od 1955 szkoła kształci tylko w dwóch zawodach: rymarz i ślusarz. Lata sześćdziesiąte przynoszą
gwałtowny rozwój placówki. Wzrasta liczba uczniów,powstają nowe kierunki na poziomie zawodowym.:
sprzedawca sklepowy, tokarz, rymarz, stolarz. Powołano dwa nowe typy szkół: technikum ekonomiczne dla absolwentów zasadniczych szkół rolniczych i szkół przysposobienia rolniczego i zasadniczą szkołę dokształcającą dla młodzieży pracującej.

pierwsi absolwenci
W 1970 roku Szkoła Podstawowa nr 2 opuszcza budynek przy ulicy Mickiewicza. Zasadnicza Szkoła Zawodowa staje się jej jedynym użytkownikiem.
1 marca 1973 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie powołuje zbiorczy zakład pod nazwą Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie, w którego skład weszły:
· Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca ślusarzy, mechaników i tokarzy.
· Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca (dziś: wielozawodowa).
· Technikum Mechaniczne o specjalności budowa maszyn.
W maju 1971r. w szkole odbył się pierwszy egzamin maturalny, a we wrześniu 1974 r.utworzono nowy typ szkoły –liceum kształcące w zawodach: sprzedawca- magazynier i mechanik obróbki skrawaniem.
W 150 rocznicę śmierci Stanisława Staszica,2 X 1976r., miało miejsce uroczyste nadanie imienia
i wręczenie sztandaru zespołowi szkół. Dziewięć lat później, w 1985 roku w Zespole utworzono filę Zasadniczej Szkoły Górniczej w Katowicach, działającej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic”.
W roku 1992 zakupiono pierwszą pracownię komputerową i utworzono pracownię maszynopisania.
W roku szkolnym 1994/1995 do szkoły uczęszcza 1379 uczniów, zajęcia lekcyjne trwają do godz. 18.45.
Od września 1995 r. zajęcia odbywają się także w zaadoptowanym na sale lekcyjne budynku byłego internatu męskiego.
Dnia 28 czerwca 2001 roku utworzono w naszej szkole Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Prowadzi on kursy dokształcające wszystkich stopni w zawodach: stolarz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca. Uczestnikami szkoleń są młodociani pracownicy szkół zawodowych z Biskupca, Jezioran, Mrągowa, Olsztynka, Ostródy, Rozóg, Rybna i Szczytna.
Wprowadzona od września 2002 roku reforma oświaty spowodowała zmianę kierunków kształcenia.
Powstają trzyletnie szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicza zawodowa, liceum ogólnokształcące i liceum
profilowane oraz czteroletnie technika.
Od września 2002 r. zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej hali sportowej.
W 2006 r. powstaje szkolne centrum informacji,wyposażone w nowoczesne komputery.
W kwietniu 2008 roku naszą szkołę wyróżniono tytułem „Szkoła Przedsiębiorczości”- odznaczenia dla szkół, które "przygotowują uczniów do rynku pracy, uczą gospodarowania finansami, współpracują ze
środowiskiem lokalnym i upowszechniają wiedzę ekonomiczną oraz wyróżniają się dbałością o jakość
wychowania i nauczania.”/ Regulamin przyznawania Certyfikatu/
Dnia 24 czerwca 2008r. w sali konferencyjnej Ratusza w Szczytnie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Szczytnie, a Szkołą Średnią w Awiżeniach/ Litwa.


/dalsza część strony w przygotowaniu/

DYREKTORZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

JAN POPOWICZ (1947-1952)
WALTER PÓŹNY (1952-1964)
JÓZEF ZALEWSKI (1964- 1966)
JAN RANGOSZ (1966-1969)
PIOTR TERLECKI (1969-1972)
MARIAN BRZOSTOWSKI -1973
STANISŁAW SZYMANOWSKI (1973- 1984)
HENRYK KLIMASZEWSKI (1984- 1991)
MARIAN WASILEWSKI (1991- 2006)
ELŻBIETA FIEBIG (2006-2016)
MAŁGORZATA FOLGA (2016- OBECNIE)


na podstawie "60 Lat Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie". opr. E. Minksztyn