menu

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy

2023-11-20 13:18:45 (ost. akt: 2023-12-11 07:18:54)

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Rynku Pracy, ogłoszonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych w powiecie szczycieńskim.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) I ETAP szkolny: 12 grudnia 2023 r., godz. 9.00
2) II ETAP powiatowy: 15 grudnia 2023 r., godz. 9.00
Dla laureatów konkursu zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach:
1) dla uczniów:
- za zajęcie I miejsca - Karta podarunkowa Media Expert o wartości 1 500 zł
- za zajęcie II miejsca - Karta podarunkowa Media Expert o wartości 1 000 zł
- za zajęcie III miejsca - Karta podarunkowa Media Expert o wartości 500 zł
2) dla zwycięskiej szkoły: Karta podarunkowa Media Expert o wartości 2 000 zł.
Pisemne zgłoszenia do konkursu uczniowie składają w szkole u doradcy zawodowego (Oksana Sostek) pokój doradcy zawodowego znajduje się na parterze w głównym budynku szkoły.
Termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2023 r.
ZAKRES TEMATYCZNY I POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O RYNKU PRACY
1. Zakres tematyczny konkursu obejmuje w szczególności:
1) podstawowe pojęcia i wskaźniki charakteryzujące rynek pracy,
2) podstawowe regulacje prawa pracy, w tym dotyczące nawiązania stosunku pracy, praw
i obowiązków pracownika oraz pracodawcy,
3) obowiązujące regulacje płacowe,
4) podstawy przedsiębiorczości,
5) publiczne służby zatrudnienia/powiatowe urzędy pracy – zakres działania i kompetencje,
6) formy aktywizacji osób bezrobotnych - usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez
powiatowe urzędy pracy,
7) bezrobotni – rejestracja, prawa i obowiązki, świadczenia finansowe z tytułu bezrobocia,
8) międzynarodowe pośrednictwo pracy EURES,
9) charakterystyka zawodów,
10) zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie szczycieńskim i województwie warmińsko-
mazurskim,
11) pracodawcy działający na terenie powiatu szczycieńskiego,
12) metody i umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
13) kompetencje poszukiwane przez pracodawców, w tym tzw. kompetencje przyszłości
według raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Przyszłość pracy 2023”.
2. Polecane i pomocne publikacje i materiały źródłowe:
1) Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie: szczytno.praca.gov.pl , w tym działy:
- Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
- Rynek pracy – Statystyki i analizy urzędu,
- Rynek pracy – Stawki, kwoty, wskaźniki
2) Barometr zawodów 2023 dla powiatu szczycieńskiego oraz województwa warmińsko-
mazurskiego (barometrzawodow.pl)
3) Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki, materiał edukacyjny
„Zrozumieć rynek pracy” (Etap edukacyjny: Liceum ogólnokształcące i technikum,
przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości): https://zpe.gov.pl/a/zrozumiec-rynek-
pracy/DLHmALDdw
4) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.):
- Rozdział 1 – Przepisy ogólne, w tym Art. 2 Definicje,
- Rozdział 10 – Usługi rynku pracy,
- Rozdział 11 – Instrumenty Rynku Pracy,
- Rozdział 15 – Świadczenia dla bezrobotnych,
- Rozdział 14 – Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich
5) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465):
Dział II Stosunek pracy
Podane publikacje nie stanowią zamkniętego katalogu źródeł wiedzy z zakresu tematycznego
konkursu.

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu
doradca zawodowy
Oksana Sostek

Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursu
2. Regulamin konkursu
3. Formularz Zgłoszenia
4. Zakres tematyczny konkursu